បំណុលល្អ និងទុនរបស់អ្នកដទៃ(OPM) តើគួរប្រើមួយណាដើម្បីយកទៅវិនិយោគ?

ទុនរបស់អ្នកដទៃ(OPM) គឺជាគោលគំនិតជាមូលដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់របស់ឪពុកអ្នកមានរបស់លោក Robert Kiyosaki និងជាសញ្ញាណមួយនៃភាពឆ្លាតវៃខាងហិរញ្ញវត្ថុ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើបំណុលល្អ និងទុនរបស់អ្នកដទៃទាំងពីrនេះរួមគ្នាបាន នោះអ្នកនឹងទទួលបាននូវចំណូលត្រឡប់ (ROI) មកវិញយ៉ាងច្រើន ឬក៏អាចទទួលដើមទុនរបស់អ្នកវិញផង។

បំណុលល្អ(Good Debt) វាជាប្រភេទមួយនៃទុនរបស់អ្នកដទៃមួយផងដែរ។ បំណុលល្អ វាជាប្រភេទបំណុលដែលបង្កើតប្រាក់ចូលក្នុងហោប៉ាវរបស់អ្នក។​ ផ្ទុយទៅវិញ បំណុលអាក្រក់ ជាប្រភេទបំណុលដែលយកប្រាក់ចេញពីហោប៉ាវរបស់អ្នក ដូចជាការកម្ចីទិញរថយន្ដ ឬបង់រំលោះរថយន្ដទំនើបជាដើម។

ដើម្បីអាចយល់កាន់តែច្រើនពីការប្រើបំណុលល្អ និងទុនរបស់អ្នកដទៃ យើងនឹងពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍ស្ដីពីការទិញអចលនទ្រព្យមួយដូចខាងក្រោម៖

១. សេនារីយ៉ូ១៖ អ្នកប្រើបំណុលល្អ

អ្នកទិញអចលនទ្រព្យមួយ មានតម្លៃ១០០,០០០$

អ្នកបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារចំនួន ៨០,០០០$ ដែលមានអត្រាការប្រាក់៥%

អ្នកបានដាក់ទុនផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកចំនួន ២០,០០០$

តាមការគណនាអ្នកត្រូវបង់ការប្រាក់ចំនួន ៨,៥០០$ ក្នុងមួយឆ្នាំៗ។ សន្មត់ថា អ្នកទទួលបានចំ​ណូល​​​​​ពីអចលនទ្រព្យនោះចំនួន ១១,០០០$ នៅក្នុង១ឆ្នាំ។ នៅពេលដែលទូទាត់ចំណូលចំ​ណា​យ​ នោះអ្នកនៅសល់ចំណូលសុទ្ធចំនួន ២,៥០០$។ ដូចនេះ អ្នកទទួលបានផលត្រឡប់ពីវិនិយោគមកវិញចំនួន ២,៥០០/២០,០០០ = ១២.៥%។

២. សេនារីយ៉ូ២៖ អ្នកប្រើបំណុលល្អ និងទុនរបស់អ្នកដទៃ

អ្នកទិញអចលនទ្រព្យមួយ មានតម្លៃ១០០,០០០$

អ្នកបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារចំនួន ៨០,០០០$ ដែលមានអត្រាការប្រាក់៥%

អ្នកបានប្រើទុនផ្ទាល់របស់អ្នកដទៃ ចំនួន ២០,០០០$ ដែលមានអត្រាការប្រាក់៧%

តាមការគណនាអ្នកត្រូវបង់ការប្រាក់ចំនួន ៨,៥០០$ ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ហើយអ្នកក៏ត្រូវបង់ថ្លៃដើមបន្ថែមចំនួន ១,៥០០$ ទៅទុនដែលខ្ចីពីអ្នកដទៃ។ ដូច្នេះថ្លៃការប្រាក់ និងបង់ OPM គឺចំនួន ១០,០០០$។   សន្មត់ថា អ្នកទទួលបានចំណូលពីអចលនទ្រព្យនោះចំនួន ១១,០០០$ នៅក្នុង១ឆ្នាំ។ នៅពេលដែលទូទាត់ចំណូលចំណាយ នោះអ្នកនៅសល់ចំណូលសុទ្ធចំនួន ១,០០០$។

អ្នកបានប្រើច្បាប់ ៥០% នៃNOI ដើម្បីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តវិនិយោគរបស់អ្នក។ ដូចនេះ ចំណូលដែលបានទទួលគឺ ៥០០$ (៥០% នៃ១,០០០$) ដោយមិនប្រើប្រាស់ប្រាក់របស់អ្នកនោះទេ និងចំណាយផ្សេងៗទៀតឡើយ ឬហៅថា Infinite Return ដែលនេះជាចំណុចខ្ពស់មួយនៃភាពឆ្លាតវៃខាងហិរញ្ញវត្ថុ៕

អត្ថបទដោយ៖ ឡាយ ឧត្ដម